Register PO

Názov, obchodné meno Basketbalová akadémia mládeže Poprad
Adresa sídla Velické námestie 1192/24, 058 01 Poprad
Právna forma Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie 42239141
Daňové identifikačné číslo organizácie 2023680153
Jedinečný identifikátor
Číslo bankového účtu/ IBAN 5038071800/0900 / SK3509000000005038071800
Číslo bankového účtu/ IBAN 5077170182/0900 / SK5609000000005077170182
Adresa elektronickej pošty bamp@bamp.sk
Druh športovej organizácie športový klub
Druh športu basketbal
Ustanovujúci dokument Stanovy
Orgány BAMP Členská schôdza, Prezident, Správna rada, Výkonný výbor
Prezident BAMP Bc. Alena Kováčová
Členovia Správnej Rady Bc. Alena Kováčová

Andrea Kuklová

Ing. Andrea Šoltésová

Ing. Jozef Švagerko

Členova Výkonného výboru Miroslav Krafčik

Mgr. Daniela Vyšňová

Ing. Anna Dratvová

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Bc. Alena Kováčová
Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu bamp@bamp.sk
Meno a priezvisko kontrolóra Ing. Katarína Ferenčáková
Adresa elektronickej pošty kontrolóra bamp@bamp.sk